Špičkové elektronické systémy

Společnost CUTTER Systems byla založena v roce 2008, v současnosti má téměř 100 zaměstanců a realizovaných více než
150 projektů.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Informace pro odběratele a dodavatele (fyzické osoby)

INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ – ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ FYZICKÝCH OSOB

 

 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

Obchodní společnost CUTTER Systems spol. s r.o., IČO 28290194, se sídlem Milíčova 2530/26, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58979 (dále jen „Správce“) tímto poskytuje fyzickým osobám (dále také jen „Subjekt údajů“), které mají zájem vstoupit, nebo již vstoupily, do odběratelského nebo dodavatelského smluvního vztahu se Správcem, v souladu s čl. 13 Nařízení poskytnuty Správcem následující informace.

 

1. Totožnost a kontaktní údaje Správce

 • Jak je z výše uvedeného patrno, Správcem osobních údajů je společnost CUTTER Systems spol. s r.o., IČO 28290194, se sídlem Milíčova 2530/26, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58979.
 • Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Milíčova 2530/26, 796 01 Prostějov, adresa elektronické pošty gdpr@cutter.cz.

 

2. Nezbytný rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely jejich zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

 • Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa Subjektu údajů pro účely jednání o uzavření nebo změně smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem a pro účely následného plnění práv a povinností z těchto smluv. Vystupuje-li Subjekt údajů v rámci smluvního vztahu, jakožto podnikatel, pak pro výše zmíněné účely Správce zpracovává i identifikační údaje Subjektu údajů. Tyto údaje mohou být dále zpracovány za účelem uplatnění práv Správce vůči Subjektu údajů u příslušného orgánu veřejné moci.
 • Telefonní a e-mailový kontakt na Subjekt údajů pro účely jednání o uzavření nebo změně smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem a pro účely následného plnění práv a povinností z těchto smluv. Tyto údaje mohou být dále zpracovány za účelem uplatnění práv Správce vůči Subjektu údajů před podáním návrhu u příslušného orgánu veřejné moci.
 • Číslo bankovního účtu Subjektu údajů pro účely plnění smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem, je-li mezi Subjektem údajů a Správcem sjednáno, že plnění bude poskytováno bezhotovostně ve prospěch účtu Subjektu údajů.
 • Obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu, sídlo, daňové identifikační číslo, má-li ho Subjekt údajů přiděleno, a to pro účely vystavení daňového dokladu.
 • Kamerové záznamy a informace z nich plynoucí pro účely identifikace fyzických osob v souvislosti s jejich protiprávním jednáním v areálu Správce směřující proti oprávněným zájmům Správce.

 

3. Právní základ pro jejich zpracování

 •  Zpracování údajů uvedených v čl. 2, odst. 2.1., 2.2. a 2.3. tohoto dokumentu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektem údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření smlouvy a následného plnění (smluvní požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů Subjektem údajů může mít za následek neuzavření smlouvy a neposkytnutí následného plnění. Zpracování údajů uvedených v čl. 2, odst. 2.1. a 2.2. tohoto dokumentu je taktéž založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Zpracování údajů uvedených v čl. 2, odst. 2.4. tohoto dokumentu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, když právní povinnost Správce vyplývá ze zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o zákonný požadavek a Subjekt údajů má povinnost poskytnout tyto údaje Správci.
 • Zpracování údajů uvedených v čl. 2, odst. 2.5. tohoto dokumentu je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

 

4. Oprávněné zájmy Správce v případě zpracování údajů uvedených v čl. 2 odst. 2.1., 2.2. a 2.5. tohoto dokumentu

 • Oprávněným zájmem Správce v případě zpracování údajů uvedených v čl. 2 odst. 2.1. a 2.2. tohoto dokumentu je zájem Správce na ochraně svého majetku, když neplnění závazků, případně neřádné plnění závazků ze strany Subjektu údajů se může negativně projevit v majetkové sféře Správce.
 • Oprávněným zájmem Správce v případě zpracování údajů uvedených v čl. 2 odst. 2.5. tohoto dokumentu je zájem Správce na ochraně svého majetku, případně zdraví osob nacházejících se v areálu Správce na adrese Milíčova 2530/26, 796 01  Prostějov.

 

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů včetně případných zpracovatelů

 • Orgány veřejné moci, když orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.
 • Správcovi dodavatelé za předpokladu, že se budou podílet na plnění pro Subjekt údajů, včetně dodavatelů, kteří se budou poskytovat službu spočívající v přepravě věci, která byla předmětem smluvního vztahu.
 • Další Správcovi dodavatelé, kterými jsou zejména poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé archivačních služeb, advokáti, účetní, daňoví poradci atd.

 

 

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby

 • Všechny osobní údaje jsou uloženy Správcem pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány.
 • V případě osobních údajů potřebných pro uplatnění nebo bránění práv Správce vůči Subjektu údajů, u nichž jiný právní předpis nestanoví jejich minimální dobu uložení, budou osobní údaje uloženy po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi ním a Subjektem údajů a dále po dobu 3 let ode dne zániku smluvního vztahu mezi nimi, a to s ohledem na délku zákonné lhůty promlčení.
 • Daňové doklady se podle § 35 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
 • Dle § 31 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se pro účely vedení účetnictví účetní závěrka a výroční zpráva uschová po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
 • Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší než lhůta podle předchozího odstavce, uschovává Správce doklady a jiné účetní záznamy po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá; pokud se účetní záznam vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku ve lhůtě podle předchozího odstavce, uschovává účetní jednotka tento účetní záznam do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
 • Údaje uvedené v čl. 2 odst. 2.5. tohoto dokumentu jsou uloženy maximálně po dobu 3 dnů ode dne jejich pořízení, není-li záznam vyžadován pro vyšetřování přestupku, trestného činu, pracovního úrazu nebo z jiných takto významných důvodů.

 

7. Další informace

 • Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 • V rámci zpracovávání osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

 

8. Práva Subjektu údajů

 •  Subjekt údajů má právo za podmínek uvedených v Nařízení požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, viz čl. 15 Nařízení, jejich opravu, viz čl. 16 Nařízení, nebo výmaz, viz čl. 17 Nařízení, popřípadě omezení zpracování, viz čl. 18 Nařízení, a vznést námitku proti zpracování, viz čl. 21 Nařízení, jakož i práva na přenositelnost údajů, viz čl. 20 Nařízení.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice https://www.uoou.cz, viz čl. 77 Nařízení, když s tímto je úzce spojeno i právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu, viz čl. 78 Nařízení, a právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli, viz čl. 79 Nařízení.
 • Subjekt údajů má dále právo na náhradu hmotné i nehmotné újmy utrpěné v důsledku porušení tohoto Nařízení, kterou může uplatnit u příslušného soudu, viz čl. 82 Nařízení.

 

V Prostějově dne 25. 5. 2018

CUTTER Systems spol. s r.o.