Špičkové elektronické systémy

Společnost CUTTER Systems byla založena v roce 2008, v současnosti má téměř 100 zaměstanců a realizovaných více než
150 projektů.

Granty

Výzkumné a vývojové projekty EU


 

Významné projekty společnosti jsou realizovány s dotační podporou evropských strukturálních fondů.
Zapojeni jsme v programech pro rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace.

WAS

Projekt Vývoj systému pro zvýšení bezpečnosti v průmyslových provozech je zaměřen na kompletní vývoj, a uvedení do reálného provozu systému, který ařeší zvýšení bezpečnosti pracovníků v náročných průmyslových provozech, ve kterých se využívá těžká mechanizace.

Základním prvkem systému budou HW komponenty umístěné na pracovních strojích (řídící jednotka) a pracovnících (identifiáční TAG). Na základě některé z moderních technologií rádiové komunikace pak bude probíhat komunikace mezi jednotlivými zařízeními a určována jejich vzájemná poloha.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK - Výzva I programu Aplikace ITI Olomouc

LCA

Projekt Vývoj systému pro zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech je zaměřen na kompletní vývoj systému, který řeší nebezpeční srážky chodce, případně automobilu s železničním vozidlem na chráněných i nechráněných vlakových přejezdech.

V rámci plánovaných VaV aktivit bude vyvinut elektronický informační systém založený na technologiích A-RFID a BlueTooth, který umožní zvýšit informovanost chodců a řidičů prostřednictvím aplikace instalované v mobilním telefonu, případně jiném zařízení (např. navigace) o stavu přejezdu, případně o blížícím se železničním vozidle.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK - Výzva I programu Aplikace ITI Olomouc

UWB

Projekt Vývoj monitorovacího systému na bázi UWB lokalizace je zaměřen na kompletní vývoj, výzkum a implementaci technologie lokalizaci objektů na bázi využití UWB (Ultra Wide Band) v reálném čase.

Technologie UWB pracuje v pásmu 3 až 6 GHz a umožňuje dosahovat v uzavřených prostorách velmi vysoké přesnosti lokalizace - lepší než ±1 m. To nejen že dává možnost zvýšit užitnou hodnotu vyvíjených systémů, ale díky zvýšené přesnosti a tím i možnosti reálně dosáhnout 3D lokalizace výrazným způsobem rozšiřuje oblast využitelnosti těchto systémů a vytváří celé spektrum dalších potenciálních aplikací. Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram APLIKACE – 1. výzva

MediLoc

Projekt Vývoj systému pro lokalizaci osob ve zdravotnických zařízeních je zaměřen na kompletní vývoj, a uvedení do reálného provozu systému, který řeší lokalizaci pacientů a personálu ve vnitřních prostorách budov.

Základním prvkem systému budou HW komponenty umístěné podél monitorovaných prostor (RFID čtečky) pracovníci, pacienti jsou vybaveni osobním lokátorem  (ARFID Tag). Takto vybavené osoby jsou systémem lokalizovány a jejich poloha je zobrazena na mapě budovy.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK

SEVP

Projekt Vývoj univerzální platformy pro sledování efektivity výrobního procesu je zaměřen na vývoj univerzální platformy, která umožňunje automatizovaný i individuální sběr dat. Sleduje a zpracovává vybrané veličiny a parametry charakterizující jakýkoliv výrobní proces s cílem jeho zefektivnění. Platforma je aplikovatelná napříč všemi průmyslovými odvětvími i napříč regiony, státy nebo kontinenty. Projekt je spolufinancován z Evropské unie.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK, podprogram APLIKACE – 1. výzva

Včasná detekce závady vlakového podvozku

Projekt Vývoj systému pro včasnou detekci závady vlakového podvozku je zaměřen na výzkum, vývoj, a implemetnací do reálného provozu systému, spočívajícího ve využití RFID technologií pro přenos senzorických dat v real-time monitoringu stavu náprav po celou dobu jízdy a v nenovějších telekomunikačních technologiích LTE, popř. 4G (namísto staiconárních monitorovacích stanic) pro okamžité zprostředkování nadlimitních stavů monitorovaného podvozku do dispečerského centra.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK - Program Aplikace VIII. výzva

Dálkový odečet dopravního značení

Cílem projektu Dálkový odečet dopravního značení pro autonomní vozidla pomocí technologie RFID je výzkum technologických možností a návrh systému pro vzdálený odečet svislého dopravního značení v jedoucím vozidle pomocí bezdrátové RFID technologie, což povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení ztrát na životech i majetku.

Základními stavebními prvky jsou HW modul vysílače, umístěný ve sloupku svislého dopravního značení, HW modul přijímače, umístěný ve vozidle a návazné SW moduly.

Poskytovatel podpory: Evropská unie, program OP PIK - Program Aplikace VIII. výzva